lördag 2 september 2017

Balder pref update


Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om inlösen av samtliga 10 miljoner utestående preferensaktier i Balder i enlighet med inlösenbestämmelsen i punkt 8 i bolagsordningen. I samband med inlösen sker kontant återbetalning till innehavarna av preferensaktier med ett belopp om 350 kronor per preferensaktie, vilket sammanlagt motsvarar ett belopp om 3,5 miljarder kronor.

Inlösen av preferensaktierna innebär en minskning av bolagets aktiekapital med 10 miljoner kronor (nedsättningsbeloppet), motsvarade kvotvärdet för de inlösta preferensaktierna. I samband med inlösen kommer ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet om 10 miljoner kronor att avsättas till reservfonden från fritt eget kapital. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att avstämningsdag för inlösen av preferensaktierna ska vara måndagen den 9 oktober 2017. Preferensaktierna kommer därför inte vara berättigade att erhålla någon ytterligare vinstutdelning. Det finns inte heller något s.k. innestående belopp som avser utdelningar som ännu inte har blivit utbetalda avseende tidigare avstämningsdagar för utdelning. Tidsplan för inlösenförfarandet:

  • Sista dag för handel med preferensaktien på Nasdaq Stockholm 5 oktober 2017 
  • Avstämningsdag för inlösen av preferensaktier 9 oktober 2017 
  • Utbetalning av inlösenlikvid 12 oktober 2017  

Mina inköp på Balder ligger under 350kr och innebär för mig att det blir en vinst i samband nu med inlösen. Det blir att flytta över pengarna.
//MM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar