söndag 28 februari 2021

Aktiecase - Addtech

Addtech finns i min portfölj - vad gör bolaget?

"Addtech är en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern. Addtech består av drygt 130 rörelsedrivande bolag med omkring 2 900 anställda. Koncernen verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna är främst nordiska företag inom tillverkande industri och offentlig sektor".

Affärsområden är uppdelade i 5st primära områden.


 

 

 

 

 

Marknadspositioner inom varje affärsområde

Marknadsposition - Automation

"Affärsområdets bolag har en stark affärsposition i Norden och delar av övriga Europa. Efterfrågan följer tillverkningsindustrins utveckling mot automatisering och smarta fabriker såväl som infrastrukturutbyggnaden för kommunikationsnät, cybersäkerhet och investeringar inom ”smarta städer”. Inom flera områden har vi egna produkter, men långsiktiga relationer med ledande internationella leverantörer är också prioriterade och avgörande för framgång."

Marknadsposition - Components

"Affärsområdet har en stark marknadsposition i Norden. Lokal förankring i kombination med hög teknisk kompetens ger bolagen konkurrensfördelar i respektive nischmarknad.

Efterfrågan följer tillverkningsindustrins utveckling. Konkurrensen är hård för standardprodukter i stora volymer. I segment med lägre volymer prioriteras service, kundanpassning och leveranskapacitet. Långsiktiga relationer med ledande internationella leverantörer är avgörande för framgång och något som prioriteras".

Marknadsposition - Energy

"Energys bolag har ledande marknadspositioner i sina respektive nischer inom elkraftsprodukter och elsäkerhet. Ett flertal bolag har förutom handel även egen tillverkning av nischprodukter under egna varumärken.

Efterfrågan inom energi- och elinstallationsmarknaden är relativt stabil, men påverkas negativt av låga energipriser som hämmar investeringarna i sektorn. Affärsområdet har dock en stor andel eftermarknadstjänster som drivs av underhållskrav".

Marknadsposition - Industrial Process

"Industrial Process dotterbolag har utifrån sin tekniska kompetens ledande ställning inom ett antal smala nischer som till exempel blästermaterial, transmissioner, produkter i polymera material, elektriska drivsystem, process- och miljöanalys.

Hög utvecklings- och innovationstakt för industriella processflöden samt ökade krav på återvinning och minskad miljöpåverkan driver investeringstakten. Konkurrensen är relativt hård men för de bolag som erbjuder hög teknisk kompetens, effektiviseringar och systemlösningar som innehåller både delsystem och komponenter är konkurrensen betydligt lägre".

Marknadsposition - Power Solutions

"Affärsområdets bolag har ledande marknadspositioner i sina respektive nischer. Bolagen har i huvudsak egenutvecklade produkter som säljs under egna varumärken med internationell efterfrågan. Affärsområdet har sedan flera år investerat i spetskompetens inom strömförsörjning och styrning. Satsningar som skapat konkurrensfördelar i takt med allt komplexare teknik.

Affärsområdet verkar i en relativt stabil marknad där den underliggande efterfrågan är beroende av utvecklingen på marknaderna för fordon, telekom samt miljö- och medicinteknik. Konkurrensen är dock hård för standardiserade volymprodukter. Den snabba teknikutvecklingen driver dock på efterfrågan på tekniskt kompetenta aktörer som ofta är med i produkternas konstruktionsfas och initiala leveranser".

Hur har aktien presterat i år?

Aktien ligger upp 12,84% med en lite volatil kurva (även om mätperioden är endast 3 månader).


 

  

Exempel på produkter inom affärsområdena

"Lösningar för industriell kommunikation, styrsystem, datorer, sensorer, visionsprodukter, motordrifter, linjärenheter, transmissioner samt komponenter och lösningar för fibernät

Linjärenheter, kulskruvar, elmotorer, omkopplare, sensorer och givare. Inom området hydraulik, vilket även omfattar pneumatik, vakuum och tryckluft, säljs komponenter och lösningar som ventiler, pumpar, aggregat och filter. Inom området automation tillhandahålls fiber och industriella kommunikationslösningar samt produkter för sensor och vision.

Kraftledningsstolpar, linjefrånskiljare för mellanspänningsnätet, transformatorer, kabelskåp, säkringar och mätomvandlare. Bolagen har, förutom handel, även egen tillverkning av nischprodukter under egna varumärken.

Avancerad teknisk rådgivning, utbildning, support och service. Kemisk analysutrustning till processindustrin. Packningar, tätningar, formdelar, vibrationsdämpare, kedjor, rullager och komponenter för elektriska motorlösningar som elmotorer och elektronisk varvtalsreglering. Utrustning och material inom blästring, trumling och industriell tvätt.

Batterilösningar, ergonomiska förarmiljöer, styrning samt aktivering av rörelser. Bolagen har egen nischtillverkning samt även handel av närstående produkter."

Mål & strategier

"Addtechs vision är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel. Det innebär att vi ska vara en mervärdeskapande länk mellan tillverkare och kunder och erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till industriföretag".

Finansiella mål 

Bolag säger att sina finansiella målbild ligger på:

  • Vinsttillväxt på 15% -
    Minst 15 procent i resultattillväxt över en konjunkturcykel.
  • Lönsamheten per dotterbolag ska uppgå till minst 45 procent, mätt som rörelseresultat dividerat med rörelsekapital.

Summering

  • Lockande produktportfölj
  • Stark bredd
  • Förvärvsstrategi
  • Mål & Vision  

Marknaden reagerade positivt på förra delårsrapporten och det trillade in flera höjda riktkurser. Bolaget har levererat riktigt bra historiskt och fortsätter på samma väg. Jag kommer att fortsätta göra småköp över hela året för att sakta bygga upp min position.

Detta är ej någon köprekommendation utan endast mitt sätt att på ett enkelt sätt ge en inblick i vad för typ av bolag Addtech är.  

Trevlig kväll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar